1. ປະຕິບັດ​ ກົດໝາຍ​ ແລະ ມະຕິ​ຕົກລົງ, ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງຂັ້ນເທີງວາງອອກ;
 2. ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ,ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ​ຂອງ​ລັດຖະ​ບານ, ຂອງ​ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ​ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວ​ກັບວຽກ​ງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຫ້ອງການ​ຕົນພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນ​ນະ​ໂຍບາຍ, ​ແຜນ​ງານ, ​ໂຄງການ ​ແລະ ນິຕິ​ກໍາ​ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະ ຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ຈາກ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມ​ທັງ ຊີ້​ນໍາ-ນໍາພາ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
 4. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ,ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 5. ກວດກາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະທາງບໍລິຫານ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ນຳສະເໜີຂະແໜງ ການທີ່ມີສິດອຳນາດ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະທາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ ທີ່ພົວພັນເຖິງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດເມືອງ​ຂອງ​ຕົນ;
 6. ດຳ​ເນີນ​ການ​ຈັດ​ສັນ ແລະ ວາງ​ແຜນ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ຂັ້ນ​ບ້ານ ​ໂດຍອີງ​ຕາມ​ແຜນ​ຈັດ​ສັນ​ທີ່​ດິນ​ຂັ້ນ​ເມືອງ; ສຳຫຼວດ-ວັດ​ແທກ​ທີ່​ດິນ, ​ສອບ​ສວນ​ສິດ, ປະ​ກອບ​ສຳ​ນວນ​ເອ​ກະ​ສານ ​ເພື່ອ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ອອກໃບ​ຕາ​ດິນ, ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ ເປັນ​ຕົ້ນ ການ​ນຳ​ໃຊ້​, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ແລະ ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ປະ​ເພດ​ທີ່​ດິນ; ຂຶ້​ນ​ສຳ​ມະ​ໂນ​ທີ່​ດິນ, ຈົດ​ທະ​ບຽນ​ທີ່​ດິນ; ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ສະ​ເໜີ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສິດ​ນຳ​ໃຊ້, ການ​ຫັນ​ສິດ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ລັດ, ການ​ທົດ​ແທນຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍຈາກການໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຄືນ,ການອະນຸຍາດໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ ຫຼືລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທີງ;
 7. ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ນ້ຳ​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ອ່າງ​ຮັບ​ນ້ຳ ​ທີ່​ໄຫຼ​ຜ່ານ​ຫຼາຍ​ເມືອງ, ວາງ​ແຜນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ອ່າງ​ຮັບ​ນ້ຳ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ທີ່​ໄຫຼ​ຜ່ານ​ເມືອງ​ດຽວ, ອອກ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ການ​ຂຸດ​ເຈາະ​ ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ໃຕ້​ດິນ​ຂະ​ໜາດ​ກາງ, ສຳ​ຫຼວດ ​ເກັບ​ກຳສັງ​ລວມ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລ້ວ​ສົ່ງ​ໃຫ້ພະ​ແນ​ກຊັບພະ ຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຂວງ​, ນະຄອນຫຼວງ ນຳ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວ​ສານ;ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ,ຟື້ນຟູບູລະນະ ແລະ ພັດທະນາການນຳໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ;​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ ມາດ​ຕະ​ຖານຄຸນ​ນະ​ພາບ​ນ້ຳ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ການ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ເປື້ອນ;ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ກຳ​ນົດ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຂດ​ສະ​ຫງວນ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ນ້ຳ​ລະ​ດັບ​ຊາດ ແລະ ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຂດ​​ສະ​ຫງວນ​ຊັບ​ພະ​ຍາກອນ​ນ້ຳ​ຂັ້ນ​ເມືອງ ​ລວມ​ທັງ​ເຂດ​ບໍ​ລິ​ເວນຍອດ​ນ້ຳ;ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ ມາດ​ຕະ​ຖານຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ນ້ຳ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ຕາມ​ກົດ​   ໝາຍ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ;
 8. ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ ຫຼື ປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູນຳໃຊ້ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ຢູ່ໃນຂອບເຂດເມືອງຂອງຕົນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 9. ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມຕິດຕາມ​ກວດກາ ​ແລະ ​ແກ້​​ໄຂ​ບັນຫາມົນລະພິດທຸກ​ປະ​ເພດ, ການ​ນໍາ​ໃຊ້ສານເຄມີທີ່ເປັນພິດ ແລະ ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ລວມທັງວັດຖຸອັນຕະລາຍ;ສໍາ​ຫຼວດ, ກໍານົດ​ສ້າງ​ສະໜາມ​ກໍາ​ຈັດ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ຂອງ​ເມືອງ ​ໂດຍ​ສົມທົບ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ; ສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມົນລະພິດ ພ້ອມ​ທັງຄົ້ນຄວ້າ, ວິ​​ໃຈ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຫ້ອງ​ວິ​​ໃຈ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ ຕາມຄວາມ​ສາມາດ ​​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ;
 • ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກ ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ປະຕິບັດ​ແຜນການ​ສ້າງ​ຕົວ​ເມືອງ ​ແລະ ຊົນນະບົດ​ຍືນ​ຍົງ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ; ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຂຽວສະ​ອາດງາມ​ຕາ, ສ້າງ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແບບ​ຮອບ​ດ້ານ;
 • ທົບທວນ ແລະ ນໍາສະເໜີການນໍາເມືອງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ສໍາລັບທຸລະກິດແບບຄອບຄົວໃນຂອບເຂດເມືອງຂອງຕົນ ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າການ ຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມການທົບທວນ ​ແລະ ການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ສຶກສາ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ກ່ຽວກັບ​ຜົນ​ກະ ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ບົດ​ລາຍ​ງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງ ການລົງທຶນ ລວມທັງການດໍາ​ເນີນ​ວຽກງານ​ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ​ມວນ​ຊົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຕິດຕາມກວດກາການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ​ຂອງ​ໂຄງການ​ ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ ​ແລະ ຕໍ່​ເນື່ອງ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແຜນດໍາ​ເນີນງານ​ການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊື່ອມ​ສານ​ວຽກ​ງານ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ ເຂົ້າ​ໃນ​ແຜນ​ຂອງ​ພະ​ແນກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ; ສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບ​ກໍ​າ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ໃນ​ເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ຕົນ,ກຳ​ນົດ​ລະ​ບຽບ​ການ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ມາດ​ຕະ​ການຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ສຽງ​ໄພ​ພິ​ບັດ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສັງເກດສະພາບອາກາດ, ວັດແທກ,ເກັບກຳ, ສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍງານຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ; ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີປັບປຸງຍົກລະດັບຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸການບິນ, ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸກະເສດ ແລະ ຕາໜ່າງສະຖານີຕິດຕາມແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນຂອບເຂດເມືອງຂອງ​ຕົນ;
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ເກັບ ແລະ ສົ່ງຕົວຢ່າງ ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ພະ​ແນ​ກຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຫ້ອງທົດລອງສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນແຫ່ງຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ;
 • ເກັບ​ກໍາ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ ​ເຂົ້​າໃນລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ-ຂ່າວສານ​ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ ເພື່ອຄຸ້ມ​ຄອງ, ນໍາ​ໃ​ຊ້, ​ແລກປ່ຽນ ​ແລະ ບໍລິການ​ໃນ​ເມືອງ​ຂອງ​ຕົນ;
 • ຊີ້​ນໍາ, ຄຸ້ມຄອງ, ບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງ, ສັບ​ຊ້ອນ, ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພ້ອມ​ທັງ​ສ້າງ​ແຜນ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ,ສຳ​ມະ​ນາ,ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ປັບປຸງ ​ແລະ ບູລະນະ​ກົງຈັກ​ການຈັດ​ຕັ້ງຂອງ​ຫ້ອງການ​ຕົນ ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ແຂງ; ​ກໍານົດຕໍາ​ແໜ່ງງານ ​ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ​ແລະ ​ສອດຄ່ອງ​ກັບໜ້າທີ່​ການ​ເມືອງ​ ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 • ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ຄຸ້ມ​ຄອງບັນຊີ, ຄັງເງິນສົດ, ເງິນເດືອນ-ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ;ດໍາ​ເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ສ້າງແຜນວຽກ​, ແຜນງົບປະມານ ລວມທັງ ແຜນເກັບລາຍຮັບວິຊາການ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ​ແລະ ນໍາ​ໃຊ້ຊັບສິນ, ຊັບ​ສົມບັດ​ລວມຂອງ​ລັດ​ ໃຫ້​ຖືກ​ກັບ​ເປົ້າໝາຍ ​ແລະ ສອດ ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ;
 • ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ ທັງ​ພາຍ​ໃນ, ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຂົນຂວາຍ​ການສະໜັບສະໜູນດ້ານ​ເຕັກນິກ​-ວິຊາ​ການ ​ແລະ ທຶນຮອນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກງາ​ນຂອງ​ຫ້ອງການຕົນ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ ​ແລະ ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທີ​ງ;
 • ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຫ້ອງການຕົນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທີງ ຕາມລະບົບສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງຂອງຕົນ ເປັນປົກກະຕິ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ​ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ເຈົ້າເມືອງ ຫຼື ຂັ້ນເທີງ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ສະເພາະ ແລະ ຕາມໜ້າທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.