ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມີນາ 2020 ຄະນະທີມງານ ຂະແໜງ ຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສົມທົບກັບຂະແໜງອອ້ມຂ້າງ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ແລະ ອຳນາດການປົກ ຄອງບ້ານ ຫ້ວຍນໍ້າເຢັນ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາ ບໍລິສັດ ໂກລິ້ງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ ປະກອບກິດ ຈະການດຳເນີນຂັ້ນຕອນການຜະລິດໃຫ້ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

ສ່ວນໃຫ່ຍບໍລິສັດຜະລິດເກີບສຳເລັດຮູບ ຂາຍສົ່ງອອກນອກປະເທດ ສ່ວນວັດຖຸດິບແມ່ນນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງມີພະນັກງານທັງ ໝົດ 783 ຄົນ.

ຜ່ານການລົງຕິດຕາມກວດກາຕົວຈິງ ຄະນະທີມງານວິຊາການໄດ້ແນະນຳທາງບໍລິສັດ ມີດັ່ງນີ້:

  • ແນະນຳໃຫ້ບໍລິສັດເຮັດບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມທຳມະຊາດ ເປັນປະຈຳ6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ສົ່ງໃຫ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
  • ແນະນຳໃຫ້ບຳບັດນໍ້າເສຍຈາກລະບົບອ່າງບຳບັດຂອງບໍລິສັດ ກ່ອນປ່ອຍລົງສູ່ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາ.

          ຫຼັງຈາກນັ້ນຄະນະທີມທາງຈຶ່ງໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການລົງຕິດຕາມຄັ້ງຕໍ່ໄປ.